top of page

แบบบ้านDesign By Order

MODERN HOME TYPE01p02_1.jpg
โครงการก่อสร้างสำนักงานการไฟฟ้า สาขานครไทย จ.พิษณุโลก

MODERN HOME TYPE02p02_1.jpg
โครงการก่อสร้างสำนักงาน
ธกส.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร


 

MODERN HOME TYPE03p02_1.jpg
โครงการบ้านโมเดิร์น 3ชั้น
MODERN HOME TYPE04p02_1.jpg
โครงการก่อสร้างสำนักงาน
ธกส.ฆะมัง จ.พิจิตร
MODERN HOME TYPE05p02_1.jpg
โครงการก่อสร้างอาคารการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.พิษณุโลก 

MODERN HOME TYPE06p02_1.jpg
โครงการอาคารผลิตยาสมุนไพร
รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

MODERN HOME TYPE07p02_1.jpg
โครงการก่อสร้างสำนักงาน
ธกส.วชิรบารมี จ.พิจิตร

MODERN HOME TYPE08p02_1.jpg
โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล
อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

bottom of page