top of page

ผลงานของเรา

IMG_20170804_083829.JPG
โครงการก่อสร้างสำนักงานการไฟฟ้า สาขานครไทย จ.พิษณุโลก

IMG_20150627_094610.JPG
โครงการก่อสร้างสำนักงาน
ธกส.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร


 

IMG_20141213_124328.JPG
โครงการบ้านโมเดิร์น 3ชั้น
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
งานฆะมัง_๑๘๐๑๐๘_0124.JPG
โครงการก่อสร้างสำนักงาน
ธกส.ฆะมัง จ.พิจิตร
IMG_20190913_114158.JPG
โครงการก่อสร้างอาคารการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.พิษณุโลก 

PIC_G81000302.JPG
โครงการอาคารผลิตยาสมุนไพร
รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

IMG_1615 (2).JPG
โครงการก่อสร้างสำนักงาน
ธกส.วชิรบารมี จ.พิจิตร

IMG_20160304_120152.JPG
โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล
อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

IMG_20160706_114237.JPG
โครงการอาคารเก็บพัสดุ
รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

IMG_20160919_073227.JPG
โครงการอาคารพักกรมเจ้าท่า 
จ.พิษณุโลก

IMG_20140818_152330.JPG
โครงการอาคารอำนวยการ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.พิษณุโลก

25620219_๑๙๐๒๒๔_0029.JPG
รวมผลงานด้านโครงสร้าง
IMG_20150301_105048.JPG
รวมผลด้านงานระบบ
งานฆะมัง_๑๘๐๑๐๘_0015 - Copy.JPG
รวมผลงานด้านงานตกแต่ง
bottom of page