top of page

ผลงานก่อสร้าง

โครงการอาคารอำนวยการ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.พิษณุโลก

     โครงการนี้เป็นการก่อสร้างอาคาร 3ชั้น เพื่อเป็นสำนักงานและห้องทดสอบ บริเวณชั้น1และ2 ส่วนชั้น3เป็นห้องประชุมใหญ่โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,700ตรม.ตามแบบของกระทรวงสาธารณสุขฯ

      โครงการนี้มีการสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินไว้ใต้ตัวอาคารโดยอาศัยโครงสร้างของอาคาร ขนาด 50,000ลิตร 1ลูก ถังเก็บน้ำคสล.บนดาดฝ้าอาคารขนาด 40,000ลิตร 1ลูกและถังเก็บน้ำใต้ดินคสล.ภายนอกอาคาร ขนาด 65,000ลิตรอีก1ลูก พร้อมระบบปั๊มน้ำถังแรงดัน

    มีงานระบบท่อดับเพลิงภายในอาคารเพื่อต่อท่อดับเพลิงจากรถขึ้นมาระงับเหตุภายในอาคารได้เลย

bottom of page