top of page

ผลงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสำนักงาน
ธกส.ฆะมัง จ.พิจิตร

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างสำนักงานธกส. ทดแทนที่เก่าซึ่งสถานที่ไม่เพียงพอรองรับลูกค้า โครงการนี้ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน พร้อมงานระบบแอร์ ระบบสื่อสารอินเตอร์เนท ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบป้องกันไฟไหม้ งานตกแต่งภายในทั้งหมด เรียกได้ว่าเปิดบริการหลังก่อสร้างเสร็จได้เลย

             รวมทั้งงานอาคารโรงจอดรถ อาคารห้องน้ำลูกค้าด้านหลัง อาคารเก็บเอกสารของทางธนาคาร อาคารเก็บเครื่องเจนเนอร์เรเตอร์พร้อมวางระบบจ่ายไฟเชื่อมต่อมาอาคารสำนักงาน งานประกอบตู้เอทีเอ็มและวางระบบมาอาคารสำนักงาน งานระบบระบายน้ำ งานรั้วและกำแพงกันดินระบบไร้เสาเข็มซึ่งสูงเกือบ 2.0 เมตรโดยรอบ

bottom of page