top of page

ผลงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.พิษณุโลก 

     โครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างอาคารการโรงแรม 5 ชั้น ตามแบบกรมอาชีวะ โดยใช้ประโยชน์ชั้น4 -5 เป็นห้องพักของโรงแรม ชั้น3และชั้น1 มีห้องประชุมไว้รองรับงานสัมมนา งานสังสรรค์ โดยมีส่วนที่เหลือเป็นห้องเรียน มีพื้นที่ใช้สอยถึง 3,500 ตารางเมตร

     พร้อมติดตั้งระบบแอร์เต็มพื้นที่อาคาร ระบบลิฟท์โดยสารซึ่งมีระบบรองรับความปลอดภัยที่ทันสมัย ระบบป้องกันเพลิงไหม้ทั้งอาคาร ระบบสุขาภิบาลซึ่งใช้ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศขนาด6000ลิตรถึง 2ถัง ระบบสำรองน้้าใช้ด้วยถังเก็บน้ำใต้ดิน 4000ลิตร 1ลูก ถังเก็บน้ำชั้นบน 1500ลิตร 2ลูก

bottom of page