top of page

บริการรับสร้างฯบนที่ดินของท่าน

หลักเกณฑ์รับสร้างฯบนที่ดินเปล่า

- ที่ดินต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างสร้าง หากมิใช่ของท่านหรือที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างท่านกับบุคคลอื่น ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดิน หรือเจ้าของร่วมรายการอื่น อนุญาตให้ท่านปลูกสร้างที่ดินนั้นได้

 

- ที่ดินที่จะปลูกสร้างบ้านอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก หรือจังหวัดใกล้เคียง หากอยู่นอกพื้นที่ดังกล่าวบริษัทฯ ขอรับพิจารณาเป็นกรณีไป

 

- การเข้าถึงที่ปลูกสร้างต้องสะดวกในการขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยรถบรรทุก6ล้อ กรณีที่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าผ่านทาง ค่าถมดินทำทางเข้า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมในค่าจ้างตามสัญญาก่อสร้าง

 

- บริเวณหน้าที่ดินต้องมีสายเมนไฟฟ้า ,ท่อเมนประปา และท่อระบายน้ำสาธารณะผ่าน เพื่อความสะดวกในการก่อสร้าง กรณีที่ไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะ บริษัทฯจะดำเนินการจัดทำบ่อซึมน้ำบริเวณภายในมุมที่ดินด้านหน้าให้

 

- ที่ดินของท่านต้องได้รับการถมดิน ,ปรับระดับ ,ตัดหญ้า ,ตัดต้นไม้ หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมให้เรียบร้อยก่อนก่อสร้าง

© สงวนลิขสิทธิ์
การบริการรับสร้างฯบนที่ดิน
หลักเกณฑ์ 3.1.jpg
**หมายเหตุ**

1.ค่าใช้จ่ายตามจริงจากหน่วยงานฯเป็นราคาโดยประมาณเท่านั้น บริษัทฯจะคืนเงินหรือเรียกเก็บเงินเพิ่มตามที่หน่วยงานเรียกเก็บจริง 
2. กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าจากมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด(Type Gold, Dimond, Platinum) โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในขั้นตอนการจัดทำแบบเพื่อจัดเตรียมสายเมนไฟฟ้าให้พอดีกับขนาดมิเตอร์
3. กรณีมีการย้ายตำแหน่งมิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา จากตำแหน่งที่กำหนดติดตั้งไว้ท่านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
4. การบริการติดต่อหน่วยงานทั้งหมด บริษัทฯรับดำเนินการแทนท่าน มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

รายการที่ไม่รวมในราคาค่าก่อสร้าง

1. งานปรับสภาพที่ดินก่อนทำการปลูกสร้าง เช่นงานรื้อถอน งานถมดิน งานตัดต้นไม้ปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยพร้อมทำก่อสร้าง 

2.    ค่าเช่าสถานที่ กรณีที่ไม่สามารถกองวัสดุ หรือสร้างที่พักคนงานได้

3.    ค่าผ่านทางถนน หรือที่ส่วนบุคคล ค่าประกันความเสียหาย และค่าเสื่อมสภาพถนนหมู่บ้าน ค่าสาธารณูปโภคภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง

4.    ค่าใช้จ่ายตามจริงจากหน่วยงานฯ เช่นเงินประกันมิเตอร์ ค่ามิเตอร์ และค่าติดตั้งมิเตอร์  ของไฟฟ้า-น้ำประปาชั่วคราวและถาวร โดยบริษัทฯเป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา รายเดือนระหว่างทำการก่อสร้าง

5.    ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำประปา และไฟฟ้า กรณีที่อยู่นอกเขตให้บริการของการประปาฯ และการไฟฟ้าฯ

6.    งานวางท่อเมนประปาสาธารณะถึงสถานที่ปลูกสร้าง หรืองานวางท่อตลอดถนน จนถึงสถานที่ปลูกสร้าง ในกรณีไม่มีท่อเมนประปา (ซึ่งต้องให้การประปา ฯ เป็นผู้ดำเนินการ)

7.    งานปักเสาไฟฟ้า หรือพาดสายไฟ ถึงสถานที่ปลูกสร้าง (ซึ่งต้องให้การไฟฟ้าฯ เป็นผู้ดำเนินการ )

8.    เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน พัดลมดูดอากาศ พัดลมเพดาน ปั๊มน้ำฯลฯ

9.    งานเคาน์เตอร์ห้องครัว และเครื่องใช้ในครัว เช่น เตาแก๊ส-เตาไฟฟ้า เครื่องดูดควัน อ่างล้างจาน เครื่องกรองน้ำ ฯลฯ 

10.    อุปกรณ์รับสัญญาณ เช่น เสารับสัญญาณโทรทัศน์ โทรศัพท์ ระบบLAN-WIFI และเคเบิลทีวี ฯลฯ

11.    งานถนน สายเมนไฟฟ้า ท่อเมนประปา และท่อระบายน้ำสู่ท่อเมนภายนอก ส่วนที่เกินจากที่ระบุตามแบบหรือปริมาณงาน

12.    สิ่งก่อสร้างตามแนวเขตที่ดิน เช่น งานรั้ว ระบบประตูรั้วรีโมทและงานประตูรั้ว

13.    งานจัดสวน และงานตกแต่งภายใน เช่น เฟอร์นิเจอร์ ม่าน งานมุ้งลวด เหล็กดัด ฯลฯ

14.    งานสระน้ำ สระว่ายน้ำ และบ่อน้ำ

15.    กรณีที่ต้องใช้เสาเข็มเจาะ โดยบริษัทฯจะพิจารณาจากความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ที่จะทำการปลูกสร้าง เพื่อไม่ให้กระทบกับอาคารข้างเคียง

**หมายเหตุ**
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ข้างต้นได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การรับประกันงานรับสร้างฯ
การรับประกัน
1.งานโครงสร้าง รับประกันการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของโครงสร้างหลักส่วนที่วางบนเสาเข็มทั้งหมด ยกเว้นการทรุดตัวตามธรรมชาติและโครงสร้างส่วนที่วางบนดิน
       – บ้านที่ใช้เสาเข็มตอก หรือเสาเข็มเจาะ  ระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี 
2.งานหลังคา การรั่วซึมของหลังคา ระยะเวลารับประกัน 2 ปี 
3.การกำจัดปลวกและป้องกันปลวก รับประกันระยะเวลา 1 ปี
4.งานระบบ 
       - ระบบไฟฟ้า รับประกันกรณีไฟฟ้ารั่ว ช็อต หรือลัดวงจร ระยะเวลารับประกัน 1ปี
       - ระบบประปา รับประกันในกรณีท่อน้ำดี-น้ำเสีย ซึม รั่ว หรือแตก ระยะเวลารับประกัน 1ปี
5.คุณภาพงาน รับประกันคุณภาพทั่วไป 1 ปี ทั้งนี้ไม่รวมวัสดุ-อุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
**หมายเหตุ**
1.ระยะเวลาการรับประกัน เริ่มนับตั้งแต่มีการส่งมอบงาน
2.การใช้งานอาคาร หรืออุปกรณ์ผิดประเภท ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
3.ความเสียหายที่เกิดขึ้น อยู่ในส่วนที่บริษัทฯไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ความเสียหายนั้นไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

 
**สนใจเข้าไปดูรายการวัสดุที่เราใช้เป็นมาตรฐานในการออกแบบและก่อสร้างได้เลย**
**ใช้บริการจ้างสร้างฯกับเราค่าออกแบบ ฟรี**

#แบบบ้าน #แบบบ้านสวย #แบบบ้านสำเร็จรูป #ออกแบบ #รับสร้างบ้าน #รับสร้างบ้านพิษณุโลก

bottom of page